Referendum CAO 2023-2024

Het resultaat van de stemming over het ontwerpakkoord van de CAO 2023-2024

Voor Envalior :            79% neen,         21% ja

Voor Lanxess NV :      80,5% neen,      19,5% ja


Ontwerp CAO 2023-2024 LANXESS BELGIUM

Het ontwerp is geldig van 01/01/2023 tot en met 31/12/2024 en is van toepassing op alle arbeiders en baremieke bedienden van LBE.

 

Loon

 • Eenmalige koopkrachtpremie van 350euro toegekend aan alle medewerkers met effectieve prestaties op 1dec 2023. Deze toekenning gebeurt eenmalig tegen 31 december 2023 onder de vorm van elektronische consumptiecheques.
 • Het basispercentage APP wordt vanaf 1/1/2024 opgetrokken van 1,5% naar 2% op het jaarsalaris.
 • Geen verhoging van het brutoloon.
 • Geen verhoging van de shiftpremie.

 

Verzekeringen

Geen uitbreiding.

 

Combinatie arbeid en gezin

 • Voor iedere shiftmedewerker die zijn/haar arbeid aanvangt met een maximum van 25 minuten voor aanvang van de shift en 15 minuten na het einde van de reguliere arbeidstijd, met een maximale opbouw van 25 minuten per shift.
 • Werkgever neemt borstvoedingspauzes die in de onderneming gefaciliteerd worden volledig tenlaste.
 • Bij het geboorteverlof van een kind geniet de werknemer de eerste 3 dagen afwezigheid (klein verlet) met behoud van loon. Tijdens de overige 17 dagen geniet de werknemer een bijpassing tot 80% van het belastbaar normale maandloon (niet begrensd).

Tijdskrediet

 • Voor de duurtijd van deze CAO wordt het plafond opgeheven voor wat betreft het aantal werknemers dat gebruik kan maken van tijdskrediet.

Werkzekerheid

 

De huidige clausule werkzekerheid blijft behouden tot en met ondertekening van de volgende cao.

 

Eindeloopbaan

 

 • Alle bestaande mogelijkheden voor SWT kunnen benut worden.
 • De voorwaarden van de CAO betreffende het eindeloopbaansysteem (ELS), afgesloten op datum van 13 januari 2021, blijven behouden met als uitzondering de laatst mogelijke intekendatum die wordt vastgelegd op 31 december 2024. Gesprekken over eventuele verlenging zullen starten in september 2024.

 

Actualisering loonclassificatie arbeiders

 • De eerste zin van de taakomschrijving van L6 operator in het sociaal memento wordt gewijzigd in: “Na 36 maanden L5, of mits bevordering of na 10 jaar dienst indien zijn/haar kennis voldoet aan de eisen van de taakomschrijving van L6 operator. De beoordeling hiervan gebeurt door ploegleiding en bedrijfsoverste.

Harmoniseringstatuten

 • De werkgever zal na de sociale verkiezingen van 2024 een werkgroep oprichten met als doel een onderhandeld eenheidsstatuut uit te werken tegen 1 januari 2026.

 

Het ontwerp zal worden toegelicht op het bedrijf vanaf maandag 20 november en ter stemming worden voorgelegd op 4 & 5 december. Wie niet aanwezig kan zijn, kan vooraf zijn/haar stem uitbrengen in het syndicaal bureau.

Bij een resultaat boven de 50% wordt het voorstel goedgekeurd.

Alle gesyndiceerde arbeiders en baremieke bedienden kunnen hun stem uitbrengen.

Ontwerp CAO 2023-2024 ENVALIOR

Het ontwerp is geldig van 01/01/2023 tot en met 31/12/2024 en is van toepassing op alle arbeiders en baremieke bedienden van Envalior nv.

 

Koopkracht

 • Eenmalige koopkrachtpremie van €500 (pro rata de tewerkstelling) uitbetaald tegen 31/12/2023 in de vorm van consumptiecheques.
 • Geen verhoging van het brutoloon.
 • Geen verhoging van de shiftpremie.

 

Verzekeringen

Geen uitbreiding.

 

Combinatie arbeid en gezin

 • CRS: opbouw mogelijk vanaf 25min. voor de shift.
 • De overdracht van glijtijd van 12 naar 14 uur.
 • Als een werkneemster als gevolg van zwangerschap geen werk of aangepast werk kan doen, zal het loonverlies gecompenseerd worden.
 • Het geboorteverlof wordt bovenop de 3 dagen klein verlet, 3 dagen bijgepast tot 100% van het loon.

Werkzekerheid

 • De werkzekerheid wordt gegarandeerd gedurende deze cao, uiterlijk t.e.m.
 • De bijpassing bij tijdelijke werkloosheid van 3u. naar 3,5u.

ELS-cao & Eindeloopbaan

 • ELS blijft bij Envalior nv minstens behouden tot ondertekening CAO 2025-2026 met volgende aanpassingen:
  • De verhoogde activeringsbijdrage zorgt voor een verminderd aantal maanden vrijstelling.
  • De werkgever heeft het recht om de start van de vrijstelling van prestaties met 6 maanden uit te stellen.

Werkbaar werk

 

 • Intentie voor tijdige vervanging (6 maanden vooraf) van medewerkers met een dagfunctie.

 

Tewerkstelling risicogroepen

 

Voor de schooljaren 2024-2025 & 2025-2026 zullen 3 SIRA-leerlingen kunnen starten met de garantie op een contract voor onbepaalde duur indien geslaagd voor theorie & praktijk.

 

Toenadering statuten

 

 • Tegen 01/07/2025 zal in een werkgroep een éénheidsstatuut onderhandeld worden dat wordt ingevoerd op 01/01/2026.
 • De categorie L6 bij arbeiders kan ook verkregen worden na 10 jaar anciënniteit mits bevordering en zonder doorstroming via het L5-examen.

 

 

Het ontwerp zal worden toegelicht op het bedrijf vanaf maandag 20 november en ter stemming worden voorgelegd op 4 & 5 december. Wie niet aanwezig kan zijn, kan vooraf zijn/haar stem uitbrengen in het syndicaal bureau.

Bij een resultaat boven de 50% wordt het voorstel goedgekeurd.

Alle gesyndiceerde arbeiders en baremieke bedienden kunnen hun stem uitbrengen.